LƯU Ý : BẢO HÀNH LOGIN LẦN ĐẦU

- Tất cả VIA phải đăng nhập bằng link  mbasic.facebook.com  hoặc m.facebook.com 100%
- Nếu không sử dụng m.facebook.com hoặc mbasic.facebook.com sẽ không được bảo hành
Bảo hành nhanh gọn : 
- Các bạn gửi acc đã mua sang Fanpage cho mình ,nói số tiền đã mua acc đó 
- Đọc tên đăng nhập trên web để mình + lại tiền để bạn mua acc khác.
---------------------------------------------------------------------------------------
BẢO HÀNH 24H
1. Login lần đầu thất bại (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA )
2. Via Live ads mà bị hạn chế quảng cáo từ trước (Không thể tạo lên Camp, Add BM)
3. Via bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân từ trước
4. Thông tin Via không đúng với thông tin được ghi trên Website 

---------------------------------------------------------------------------------------
TỪ CHỐI BẢO HÀNH:
Không bảo hành và chịu trách nhiệm các trường hợp khách hàng không Change và bị Back.
1. Via bị bạn làm checkpoin do lên camp, Add thẻ, reg BM.
2. Via bị bạn làm hạn chế quảng cáo do lên Camp, Add thẻ, Add BM, Reg BM...
3. Via bị bạn làm vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân do lên Camp, Add thẻ
4. Không Fake IP khi đăng nhập vào Via ngoại làm Via bị checkpoint do bất thường VỊ TRÍ.
5. Via bị chủ Via back lại do không thay đổi thông tin sau khi nhận Via.
6. Via đã change thông tin ( Pass, mail, tên....)
7.Via limit 5m8, 1m1 bị add thẻ, lên camp, đổi tiền
8.ko bảo hành với acc login bằng vpn HMA

Điều cần làm đầu tiên ( Thay đổi thông tin Facebook, Đăng xuất các thiết bị cũ  ):

     Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào VIA hoặc CLONE bằng m.facebook.com mở 1 tab mởi trên trình duyệt 
     Bước 2: Vào Link sau ( 
https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown ) để đổi mật khẩu không bị Checkpoint 
     Bước 3: Thay đổi mật khẩu Facebook
     Bước 4: Vào cài đặt và tìm phần các nơi đăng nhập sau đó bấm đăng xuất tất cả thiết bị 

------------------------------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------
Điều cần làm thứ hai ( Thay đổi thông tin Hotmail hoặc Email )

Lưu ý: Không nên thay đổi Email liên kết với Facebook thành email khác sẽ bị mất Checkpoint về mail
Quý khách cần thay đổi những thông tin sau trên hotmail

     1. Thay đổi mật khẩu hotmail
     2. Thay đổi email khôi phục của hotmail 
     3. Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị cũ 

IMPORTANT: FIRST-TIME LOGIN WARRANTY

Please use mbasic.facebook.com or m.facebook.com to log in to your account.
If you do not use
m.facebook.com or mbasic.facebook.com to log in, you will not be eligible for warranty.

---------------------------------------------------------------------------------------

24-HOUR WARRANTY

 • Failed initial login (Wrong UID, wrong password, wrong 2FA code)
 • Live ads account, but when purchased, it has previous Advertising Restrictions (Cannot create campaigns, add Business Managers)
 • Personal advertising account disabled previously
 • Account information does not match the information provided on the website

---------------------------------------------------------------------------------------

WARRANTY DENIAL:

 • We do not provide warranty and take responsibility in cases where customers do not make any changes and experience a rollback.
 • Account flagged with a checkpoint due to creating advertising campaigns, adding payment methods, creating Business Managers, creating Fan Pages, etc.
 • Account restricted from advertising due to creating advertising campaigns, adding payment methods, creating Business Managers, creating Fan Pages, etc.
 • Personal advertising account disabled due to creating advertising campaigns, adding payment methods, creating Business Managers, creating Fan Pages, etc.
 • Do not fake IP when logging into foreign accounts, as it may lead to account checkpoints due to unusual locations.
 • Accounts reclaimed by genuine users due to failure to change information after receiving the account.
 • Accounts with changed information (password, email, name, etc.)
 • Accounts with limits such as 5m8, 1m1, and have added cards, created campaigns, or changed currencies.
 • We do not provide warranty for accounts that use VPN HMA to log in.

Steps to Follow for Changing Information to Secure Your Account After Purchase and Avoid Account Loss:

First Step (Changing Facebook Information, Logging Out of Old Devices):

Step 1: After successfully logging in to Accounts using m.facebook.com, open a new tab in your browser.
Step 2: Go to the following link (
https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown) to change your password without triggering a checkpoint.
Step 3: Change your Facebook password.
Step 4: Go to settings and find the section for logged-in devices, then click on "Log Out of All Devices."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------​​​​​​​------------

Second Step (Changing Hotmail and Email Recovery in Hotmail):

Note: It is not advisable to change the email linked to Facebook to another email as it may result in a loss of mail-related checkpoints. 

You need to change the following information on Hotmail:

1. Change your Hotmail password.
2. Change the recovery email for Hotmail.
3. Log out of all old devices.